Het Pravoo leerlingvolg- en hulpsysteem bestaat al vele jaren en is in 2006 door Unilogic, in nauw overleg met de auteurs Luc Koning en Els Mattijssen, volledig gedigitaliseerd. Daarbij is het verder aangepast naar de huidige maatstaven: het is snel, gemakkelijk en via internet vanaf overal te gebruiken. En het biedt inzicht in de ontwikkeling van jonge kinderen en hulpmiddelen voor de begeleiding van kinderen (en eventueel hun ouders).

De vroegere papieren versie is door Unilogic exact nagemaakt, maar dan natuurlijk digitaal. Hierdoor is voor gebruikers de overstap naar het digitaal werken met Pravoo zeer intuïtief en dus laagdrempelig. Bekijk hier een aantal demo-filmpjes.

Enkele voordelen van de digitale versie zijn:

 • De opmaak is veel rustiger, omdat alle gegevens niet meer noodzakelijk op één A3 vel hoeven te staan.
 • Via één muisklik wordt u doorverwezen naar gedigitaliseerde helpteksten.
 • Het Pravoo-ontwikkelingsboekje is voor de leerkrachten en begeleiders overal en eenvoudig in te zien (zelfs vanuit een andere werkplek dan op de school, bijvoorbeeld vanaf thuis).
 • Groepsoverzichten worden automatisch gegenereerd.
 • De ouderrapportagekaart wordt automatisch gegenereerd.
 • Groepsoverzichten of ingevulde peilpunten kunnen eenvoudig worden afgedrukt (zelfs op het vertrouwde A3 formaat).
 • Alle informatie kan als PDF document worden bewaard waardoor dit eenvoudig in andere leerlingvolgsystemen is in te brengen.
 • U kunt ook andere verslaglegging (bijvoorbeeld van oudergesprek, huisbezoek, bouwoverleg, etc.) toevoegen bij een leerling of koppelen aan een peilpunt van het persoonlijk Pravoo-ontwikkelingsboekje.
Het verschil met de vorige versie is vooral te zien aan de inhoud van de onderdelen rekenen, taal en  auditieve waarneming. De aangegeven items sluiten nu aan bij de kerndoelen.  Daarbij hebben we ons gebaseerd op de schema’s die afgeleid zijn van de TULE-inhouden die te vinden zijn op de website van het SLO. Daarmee komen we tegemoet aan de wensen van veel leerkrachten, schooldirecties en inspecteurs. Daarnaast hebben we nog wat andere kleine aanpassingen uitgevoerd zodat het geheel nog consequenter van opzet is.

Hoe ziet het er uit?

Om u een indruk te geven van de digitale versie van Pravoo, ziet u hieronder een aantal schermafbeeldingen. Klik op de miniatuurweergaven om ze op ware grootte te bekijken.

Pravoo
Pravoo
Pravoo
Basiskenmerken

De digitale versie van het Pravoo Leerlingvolg- en hulpsysteem heeft de volgende basiskenmerken (maak een keuze uit onderstaande tabs):

Centraal staat het Leerlingvenster met daarop het persoonlijke ontwikkelingsboekje met in kolommen de peilpunten waarop het gedrag gescoord kan worden. Een voorbeeld van zo’n peilpunt is in de schermafbeelding te zien. De hele ontwikkeling van een kind is hiermee in één oogopslag te zien. Voor diverse ontwikkelingsaspecten is aangegeven wat minimaal verwacht mag worden op dat moment. Wat ongewenst is, staat tussen de haken. In de gele kolom kunt u dan aangeven of de ontwikkeling een terugval vertoont (pijl naar links), de ontwikkeling nog steeds zwak is (een min), het kind vooruitgaat (peil naar rechts) of het kind zich nog steeds gewenst ontwikkelt (een plus). Op die manier ontstaat er een systeem met duidelijke normen voor een bepaald moment, maar het is ook een systeem waarmee kinderen met zichzelf vergeleken kunnen worden.
Er zijn twee varianten van het Pravoo-ontwikkelingsboekje, de halfjaarlijkse variant met 6 peilpunten en de 8-peilpunten variant. De halfjaarlijks variant wordt doorgaans gebruikt op scholen met twee rapportperiodes, de 8-peilpunten variant op scholen met drie rapportperiodes.

Variant: Halfjaarlijks / 6 peilpunten
 • de binnengekomen 4-jarige
 • half groep 1
 • eind groep 1
 • half groep 2
 • eind groep 2
 • november/december groep 3
Variant: 8 peilpunten
 • de binnengekomen 4-jarige
 • november groep 1
 • maart groep 1
 • eind groep 1
 • november groep 2
 • maart groep 2
 • eind groep 2
 • november groep 3
De inhouden van peilpunten zijn gebaseerd op ontwikkelingspsychologisch onderzoek. Dat wil zeggen dat drie jaar kinderen geobserveerd zijn zodat op grond daarvan kon worden vastgesteld wat verwacht mag worden op een bepaald moment.
Aansluitend bij de signalering zijn er diagnosemiddelen in het pakket, maar ook begeleidingsprogramma’s en voorlichtingsbrieven voor de ouders. Deze hulpmiddelen zijn in de digitale versie sterk vereenvoudigd ten opzichte van de papieren versie en daardoor gemakkelijk en snel hanteerbaar. Het pakket bevat voor de ouders een ouderrapportagekaart en voorlichtingsbrieven voor de opvoeding thuis.
Inhoudelijk staat het gedrag van de kinderen centraal t.a.v:

 • de kring
 • spelen
 • werken
 • omgaan met elkaar

In het systeem van signaleren is ook opgenomen het ontwikkelingsniveau met de aspecten:

 • taalzintuiglijk
 • waarnemen
 • motoriek
 • omgaan met hoeveelheden
Voor het diagnosticeren zijn nodig de lichamelijke kenmerken, de verstandelijke vermogens, de persoonlijkheid en de invloed van de school– en de thuissituatie.

Het pakket bevat een aansluitend systeem van inscholing en begeleiding in de vorm van voorlichting bij u op school en persoonlijk en schriftelijke inscholing. U kunt bij Pravoo een keurmerk behalen dat aantoont dat u verantwoord met het leerlingvolg– en hulpsysteem kunt werken. Vraag de speciale nascholingsgids aan via info@pravoo.nl.