EDUscope biedt individuele scholen binnen één bestuur of samenwerkingsverband alle ruimte voor eigen invulling. Zij kunnen EDUscope volledig inrichten volgens de eigen identiteit en inzichten. EDUscope volgt úw manier van werken. De kracht van EDUscope is dat vanuit die diversiteit, indien gewenst, toch alle informatie bovenschools eenvoudig kan worden verzameld en vergeleken, waarna op schooloverstijgend niveau sturingsinformatie volledig automatisch kan worden gegenereerd en gepubliceerd. Directie en bovenschools management beschikken zo altijd over actuele en complete informatie voor elke gewenste analyse. Zo slaat EDUscope een belangrijke slag op weg naar een volledige digitalisering van de leerlingenzorg.

In en buiten de klas hebben leraren (en begeleiders) naast de zorg voor het onderwijs aan hun jaar- of vak- of niveaugroep, ook in toenemende mate de taak individueel aangepaste zorg te verlenen. Registratie van de inhoud, aanpak en evaluatie van het onderwijsaanbod is een uitermate belangrijke, maar ook moeilijke en zwaar belastende administratieve taak voor de leraar. Tegelijkertijd zijn er, vanwege deeltijd functies en het inschakelen van externe en/of gespecialiseerde begeleiders, steeds meer mensen betrokken met deze leerlingenzorg. EDUscope neemt leraren en begeleiders werk uit handen en biedt nieuwe mogelijkheden ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Alle specifieke leer- en ontwikkelingskenmerken van leerlingen, onderwijsresultaten en dossiervorming worden gedurende de schoolloopbaan in EDUscope bewaard en zijn te allen tijde beschikbaar voor de betrokken teamleden.

Enkele functionaliteiten

Leerlingvenster

Alle relevante leerlinggegevens worden verzameld en weergegeven via een interactief en centraal toegankelijk Leerlingvenster. In dit venster zijn de belangrijkste gegevens altijd duidelijk aanwezig (zoals de naam-, adres-, en contactgegevens van de leerling, hoofdverzorger en huisarts), zodat leraren of begeleiders hier altijd inzage in hebben.

Leerlingvenster

Het leerlingvenster is onderverdeeld in een aantal hoofdcategorieën, waarmee administratieve gegevens, gegevens over dossieropbouw, beoordelingen en toetsen en gegevens van de optionele modules Pravoo, Eggo of MKVS overzichtelijk kunnen worden getoond of verder bewerkt. Dit venster slaat derhalve een brug tussen alle informatie die over een leerling bekend is. Zo kunnen leraren en begeleiders administratieve gegevens (zoals NAW- en contactgegevens, gezinssituatie, schoolloopbaan, etc) inzien. Journalen en HGA’s kunnen worden bekeken en ingevuld. Het leerlingvenster geeft bovendien een overzicht van alle resultaten uit de methode en andere observaties en als u wilt ook van CITO en DLE (inclusief grafieken). Dit alles volgens een uitgekiend rechtensysteem waarmee in detail kan worden aangegeven wie welke informatie mag inzien en/of bewerken.

Het gebruik van het leerlingvenster is, behalve voor dagelijks gebruik in de klas, ook ideaal tijdens oudergesprekken of kindbesprekingen: het is dé manier om snel alle relevante gegevens over een leerling bij de hand te hebben, zodat u de bespreking efficiënt kunt voeren. En aangezien u niet op allerlei plaatsen gegevens hoeft op te zoeken, wordt voorkomen dat daarbij allerlei privacy-gevoelige gegevens van andere leerlingen de revue passeren.

Journalen

Behalve het registreren van de handelingsgerichte aanpak, biedt EDUscope ook de mogelijkheid om alle overige verslaglegging te registeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oudergesprekken, zorgoverleg, leerlingbespreking, huisbezoek, etc. Al deze verslagen kunnen in het journaal van een leerling worden vastgelegd, waarbij dit vanwege het gebruik van sjablonen intuïtief en gemakkelijk is.

Journalen

Gedurende de schoolloopbaan kunnen al snel een grote hoeveelheid verslagen bij leerlingen worden vastgelegd. Met EDUscope kunt u eenvoudig zoeken, sorteren en filteren, hetgeen snel duidelijkheid biedt. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig een overzicht inzien van alle recente oudergesprekken en de inhoud als doorlopend verhaal doornemen.

Handelingsgerichte Aanpak

Om de zorg voor een leerling te vervullen zal het team van leraren en begeleiders moeten beschikken over een systematische indeling van de cognitieve, sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkelingskenmerken die op de betreffende school van essentieel belang worden geacht voor de ontwikkeling van het kind. Binnen EDUscope wordt in dit verband gesproken over ontwikkelingslijnen. In samenwerking met het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling (SLO) kan er een uniforme indeling worden aangeleverd waar scholen gebruik van kunnen maken. U kunt deze ontwikkelingslijn desgewenst uitbreiden of aanpassen op uw eigen situatie maar ook een geheel eigen ontwikkelingslijn invoeren.

HGA

Bij de registratie van observaties en daaraan gekoppelde acties in een handelingsgerichte aanpak (of handelingsplan) worden leraren en begeleiders binnen EDUscope geholpen door een zogenaamde wizard. Stap voor stap wordt eerst het probleem duidelijk geplaatst op de ontwikkelingslijn van de leerling, door aan te geven bij welk kenmerk van de ontwikkelingslijn problemen ontstaan. Behalve bij zwakkere leerlingen kan dit ook worden toegepast bij juist erg begaafde leerlingen. Vervolgens kunnen meerdere hiertoe gemachtigde leraren en begeleiders uitgevoerde of nog uit te voeren acties invoeren. Daarbij kan men de hulp inroepen van een aan het kenmerk gekoppelde lijst van leer- en hulpmiddelen (de orthotheek).

Voor de inhoudelijke verslaglegging kunt u uw eigen formats of sjablonen blijven gebruiken. Het is daarentegen ook mogelijk om te werken volgens methodieken als HGW of HGPD. Hierdoor zullen leerkrachten en begeleiders altijd werken in een herkenbare omgeving, met alle voordelen van dien.

Groepsplannen

Een groepsplan is een middel waarin de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen in een groep beschreven worden. Er wordt eerst in EDUscope een groepsoverzicht samengesteld, waarin alle relevante gegevens over de leerlingen zijn opgenomen, op basis waarvan specifieke onderwijsbehoeften blijken. In het groepsplan worden de leerlingen geclusterd in subgroepen en worden voor elke subgroep de doelen, de aanpak en de organisatie beschreven.

Groepsplannen

Observatielijsten

Met EDUscope kunt u digitale observatielijsten maken, die per individuele leerling kunnen worden ingevuld. Een observatielijst bestaat uit ontwikkelingsgebieden, indicatoren en aspecten, die u zelf kunt definiëren. Hieraan kan ook een zelf te maken beoordelingsschaal worden gekoppeld. De opmaak van een observatielijst kunt u zelf bepalen, bijvoorbeeld in de huisstijl van de school. De digitale observatielijsten kunnen worden vertaald naar een groepsoverzicht dat u in Microsoft Excel kunt bekijken.

Observatielijsten

Documenten

Indien uw (externe) begeleiding of anderen verslaglegging in andere documenten aanlevert, kunt u deze eenvoudig koppelen aan  het dossier van een leerling, of zelfs aan een specifiek journaal of HGA. Ook is het mogelijk om e-mail correspondentie op te bewaren in de verslagen. Zo beschikt u altijd over alle gegevens van een leerling, zelfs als u vanaf thuis of een andere locatie dan op school werkt. Het is niet nodig om eerst in te loggen op het schoolwerk.

Documenten

Rapportage

Er zijn diverse mogelijkheden om al deze gegevens te rapporteren. Zo bevat EDUscope diverse standaardrapportages, die bovendien als PDF document kunnen worden opgeslagen. Naast deze standaardrapportages kunt u ook zelf rapportages samenstellen door middel van zogenaamde wizards. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om met enkele muisklikken, zonder vooraf te weten om welke leerlingen het gaat, EDUscope te laten zoeken naar leerlingen die in een zekere periode een handelingsgerichte aanpak hebben gehad over een bepaald onderwerp of met een specifieke inhoud, al dan niet ingevuld door een bepaalde leerkracht. Evenzo met de journalen. Het rapporteren van gegevens is eenvoudig en geraffineerd, waardoor enorme tijdswinsten te behalen zijn.

Rapportages

Toetsen, beoordelen en rapporteren

Het leerlingvolg (en zorg) systeem van EDUscope onderscheidt zich doordat het úw manier van werken volgt. U hoeft zich niet aan te passen aan het systeem. Leraren en begeleiders voelen zich snel op hun gemak als de manier van werken, het leeraanbod, de schoolrapporten, etc. vertrouwd zijn.

Leeraanbod

Om te beginnen met het leeraanbod. Aan de hand van uw schoolrapporten wordt EDUscope helemaal op maat ingericht en zijn leergebieden, vakken herkenbaar per leerjaar of bouw. Dit kan zodanig worden verfijnd, dat voor zwakkere leerlingen in een groep de leergebieden dus ook anders kunnen worden ingedeeld. Ook kunt u per leer- en vormingsgebied de schaalverdeling en weging van de beoordelingen of observaties vaststellen. De mogelijkheden bij het invoeren van schalen zijn erg ruim, waardoor het, behalve allerlei varianten op decimale schalen, zelfs mogelijk is om op een eenvoudige manier woordwaarderings- of bolletjesschalen te gebruiken en EDUscope hierbij nog steeds gemiddeldes kan berekenen.

bron-uitwisseling
Methodes, Cito en DLE

Resultaten van toetsen en observaties kunnen leiden tot individueel gerichte acties van de leraar of begeleider. EDUscope geeft een helder beeld van de wijze waarop de leer- en vormingsgebieden zijn ingedeeld en welke toetsen en/of observaties daaraan gekoppeld zijn. EDUscope bevat enerzijds al uw methodegebonden toetsen en overige beoordelingen; via de CITO-DULT koppeling worden echter ook alle objectieve CITO resultaten geheel automatisch binnen EDUscope geïntegreerd. EDUscope biedt u derhalve een volledig beeld van uw leerlingen. Als u bovendien werkt met DLE toetsing voor het bepalen van leerachterstanden, worden toetsuitslagen automatisch omgerekend in DLE’s*.

bron-uitwisseling
Schoolrapporten

Tenslotte is het nog maar een eenvoudige handeling om Via EDUscope het schoolrapport te maken. Dit is een volledig dynamisch schoolrapport, zowel wat betreft de layout alsmede de inhoud. EDUscope berekent voor ieder vak het gemiddelde van alle ingevoerde toetsen of observaties, ongeacht de gehanteerde beoordelingsschaal. Leraren behouden hierbij altijd de mogelijkheid om dit te kunnen ‘overrulen’. Eventuele opmerkingen die gedurende een periode/trimester bij leerlingen zijn ingevuld, worden indien gewenst op het rapport vermeld.

Het dynamische karakter van het schoolrapport komt verder tot uiting doordat, als u dat wilt, alleen maar die vakken worden getoond die de leerling daadwerkelijk heeft gevolgd. Hierdoor zal het rapport altijd exact overeenstemmen met het aanbod van de leerling en nooit overbodige of juist te weinig onderdelen bevatten (bijvoorbeeld bij eigen leerlijnen). Bovendien, als u in een nieuw schooljaar het leeraanbod verandert (bijvoorbeeld vanwege een andere methode), dan past het schoolrapport zich automatisch aan. Tenslotte wordt de lay-out van het rapport voor iedere school op maat gemaakt, in de huisstijl van de school. Gratis!

Druk op onderstaande afbeelding om meerdere voorbeelden van maatwerkrapporten te zien.

Voorbeeldrapport

* Voor het omrekenen naar DLE’s dient u in het bezit te zijn van het DLE-Boek van Boom test uitgevers.